Privacystatement Group of Butchers

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Group of Butchers is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar sollicitanten, werknemers, uitzendkrachten, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG cq. GPDR) hieraan stelt.

Wie zijn wij?

Group of Butchers is handelsnaam van onderstaande BV’s en NV’s onder dezelfde naam actief (Group of Butchers) en gevestigd op de volgende plaatsen. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG).

  • Dutch Grill Specialties B.V., Kapitein Grantstraat 5, 5015 BA Tilburg
  • DGS DC Boxtel, Ladonkseweg 14f, 5281 RN Boxtel
  • The Filet Company B.V., Koperslager 24, 5521 DE Eersel
  • De Roller B.V., Nijverheidsweg 26, 3771 ME Barneveld
  • Canter Vleeswarenfabriek B.V. (Hergo slagerijen), Johan van Hasseltweg 51, 1021 KN Amsterdam
  • Schepers vleesbedrijf N.V., Groenmolenstraat 7, B-3570 Alken
  • Brackenier N.V., Scheurbroek 20, B-9860 Oosterzele
  • Girasole N.V., Scheurbroek 20 , B-9860 Oosterzele
  • Meat Acquico B.V., Kapitein Grantstraat 5, 5015 BA Tilburg

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat er persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Deze websites verzamelt geen niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. Group of Butchers maakt geen gebruik van cookies en webstatistieken.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op ons sollicitatieformulier en/of contactformulier. We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt achtergelaten bij externe partijen of hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in werken bij onze organisatie of informatie wilt inwinnen. In dat geval zullen we je bij geschikte mogelijkheden benaderen voor het verstrekken van informatie en/of te informeren of je interesse hebt om bij ons te solliciteren met inachtneming van dit Privacystatement.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor het verstrekken van informatie en/of de uitvoering van werving & selectie, en het aangaan en uitvoeren van een werknemersrelatie en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

Wanneer Group of Butchers een werknemers- of personeelsrelatie met je is aangegaan, verwerken wij gegevens voor naleving van de arbeidsovereenkomst, wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de deze verklaring genoemde doeleinden. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij sollicitatie worden verzameld: NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, Social media account op LinkedIn, Twitter – indien dit relevant is voor de vacature, pasfoto en video (introductie) – indien dit relevant is voor de vacature.

Op het moment dat je voor Group of Butchers gaat werken/werkt/hebt verwerken wij gegevens ten aanzien van nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning (indien van toepassing) en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, tijd-, salaris- en verzuimregistratie. Group of Butchers legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Group of Butchers kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere BV’s binnen Group of Butchers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Group of Butchers heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Je gegevens ten behoeve van een sollicitatie (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 4 weken na vervullen van de vacature. Je krijgt bij afwijzing een bericht van ons dat jouw gegevens definitief worden verwijderd.

indien je voor Group of Butchers werkt/hebt gewerkt blijven je persoonsgegevens beschikbaar tot 7 jaar na einde dienstverband.  Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Group of Butchers.

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)  worden verwerkt  voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over onze producten, om een zakelijke relatie te onderhouden en/of een zakelijke overeenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen en leveranciers. Group of Butchers kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven in alle overige gevallen waarin Group of Butchers hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Group of Butchers heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Jouw rechten

inzage en/of wijzigen gegevens

voor sollicitanten

Als je inzage wenst in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de vacature of de afdeling HR via 013-8505933 of hr@groupofbutchers.com.

voor werknemers

Indien je een eigen account (AFAS Insite) hebt, heb je inzage in een groot deel van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen NAW gegevens. Indien gewenst kun je een kopie opvragen van jouw personeelsdossier.

voor overige relaties:

Je hebt recht op een kopie, inzage en verwijdering van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw accountverantwoordelijke bij Group of Butchers.

Beveiliging

Group of Butchers doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld alleen daartoe geautoriseerde collega’s hebben toegang tot de gegevens.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Group of Butchers, dan kunt je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@groupofbutchers.com of via Group of Butchers, t.a.v. Remko Rosman/CEO, Kapitein Grantstraat 5, 5015 BA Tilburg. Je kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 013-8505920.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden.

Wijzigingen

Group of Butchers kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Group of Butchers.

Deze versie is opgesteld in april 2018.

Terug


VOOR BELGIE:

Group of Butchers Scheurbroek 20, 9860 Oosterzele Belgie

+32 (0)9 362 50 78 +32 (0)9 362 54 57 info@groupofbutchers.com

Ondernemingsnummer: BE0415.668.358

VOOR NEDERLAND:

Group of Butchers Kapitein Grantstraat 5, 5015 BA Tilburg Nederland

+31 (0)138 505 920 +31 (0)138 505 934 info@groupofbutchers.com

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Group of Butchers is echter niet verantwoordelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuiste of onvolledige informatie die hier eventueel op terecht is gekomen. Voor de meest recente informatie belt u met +31 (0)138 505 920 of stuurt u een e-mail naar info@groupofbutchers.com

Group of Butchers sponsort Stichting Het Vergeten Kind


Follow